peiriant/engine gan/by freefind advanced

Gwefan/Website

Croeso i www.yffor.com. Ar y wefan gallwch weld gwybodaeth am unigolion fu'n byw yn yr ardal hen Sir Gaernarfon cyn belled a Bangor yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf. Mae'r wybodaeth yma wedi'i gasglu o wahanol ffynnonellau, yn cynnwys trawsgrifiadau cyfrifiad, manylion genedigaethau, bedydd, addysg a marwolaeth. Gallwch weld y math o gynnwys sydd ar y wefan wrth ddarllen y penawdau isod. Cliciwch ar unrhyw linc sy'n rhedeg ar frig y dudalen i gael mynediad.

Mae'r wybodaeth yn cael ei arddangos ar ffurf tablau yn fwyaf. Wrth glicio teitl colofn gellir sortio tabl sydd yn ei gwneud yn hwylus i chwilio a chanfod record arbennig. Dalier sylw nad yw tablau yn arddangos yn gywir drwy porwr Chrome. Gallwch chwilo am unrhyw air neu enw wrth lenwi'r blwch sydd uchben y pennawd hwn a chlicio 'Chwilio'. Y bwriad yn y dyfodol ydi chwilio am hanes unigolion a welir yn y tablau, rhywbeth sy'n mynd i gymryd cryn amser i'w gyflawni. Os oes ganddoch chi wybodaeth fyddai'n ffitio amcanion y wefan ac yn fodlon ei rannu byddwn yn falch iawn petaech yn dod i gysylltiad fel y gallwn drafod pethau.

Y gobaith ydi y bydd y wefan o ddefnydd i bobol sydd â diddordeb mewn hanes lleol neu yn chwilio achau teulu. Byddwch mor garedig a chydnabod yr amser gymerwyd i lunio safle'r gan barchu'r hawlfraint.


Welcome to www.yffor.com. Included on the site is information about individuals living in the old County of Caernarvonshire as far as Bangor over the last two centuries. The details have been collected from many different sources including census transcriptions, birth, marriage, baptism and death records and school registers. The information below this section will give you an indication of the work included. Click on a section running across the top of this page to gain access to the site.

Details in general are shown in table form. The facility to sort the columns will make it convenient for you to locate particular records. Clicking on a column header will sort that column in ascending/descending order. Please note that the Chrome browser does not present these tables properly although no data is lost. There is a site search box above this section. Enter words or names in this box and click 'Search' to facilitate this option.

The intention in future is to look for the history of individuals who appear in these tables, although this will take a long time to bear fruit. If you have any details which will compliment the content of the site and are willing to share these we would very grateful if you could make contact so that we may discuss the matter. The hope is that the website will be of use to people who share an interest in local history or genealogy. Please acknowledge the time it has taken to compile this data by respecting the copyright.


Ysgolion/Schools

Hanes Ysgolion lleol yn cynnwys cofrestri presenoldeb, hen luniau a.y.
 • Ysgol Plasgwyn - Cofrestr Presenoldeb 1890-1912
 • Ysgol Gynradd Y Ffôr - Cofrestr Presenoldeb 1912-1944
 • Hen Luniau Ysgol Y Ffôr
History of Local Schools with registers of attendance, old photos etc.
 • Plasgwyn School Register of Admissions 1890-1912
 • Fourcrosses Primary School - Register of Admissions 1912-1944
 • Old School Photographs Y Ffôr

Mynwentydd/Cemeteries

Manylion claddedigaethau, arysgrifau cerrig bedd, lluniau a.y.
 • Aberdaron - Cofrestr Claddedigaethau 1893-1941
 • Abererch - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1950
 • Bryncroes - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1884
 • Capel Helyg Llangybi - Manylion Cerrig Beddi
 • Carnguwch - Manylion Cerrig Beddi a Cofrestr Claddu 1813-1974
 • Chwilog - Cofrestr Claddedigaethau 1886-1965
 • Denio - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1963
 • Edern - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1964
 • Llannor - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1959
 • Pentreuchaf - Manylion Cerrig Beddi
 • Penuel Tyddyn Shon Rhosfawr - Manylion Cerrig Beddi 1831-1959
Details of burials, grave stone inscriptions, photos etc.
 • Aberdaron Church - Gravestone Details 1893-1941
 • Abererch Church - Burial Register 1813-1950
 • Bryncroes Church - Burial Register 1813-1884
 • Capel Helyg Llangybi - Gravestone Details
 • Carnguwch Church - Gravestone Details and Burial Register 1813-1874
 • Chwilog Cemetery - Burial Register 1886-1965
 • Denio - Burial Register 1813-1964
 • Edern - Burial Register 1813-1867
 • Llannor - Burial Register 1813-1959
 • Pentreuchaf - Gravestone Details
 • Tyddyn Shon Rhosfawr - Gravestone details 1831-1959

Capeli/Chapels

Cofnodion Eglwys, Capel a Phlwyf. Hanes mannau addoli lleol.
 • Penuel Tyddynshon - Dathlu Dau Canmlwyddiant o'r Achos 1794-1994
 • Ebeneser Y Ffôr - Canmlwyddiant y Capel 1862-1962 - I ddilyn
 • Eglwys Abererch - Cofrestr Priodasau 1797-1812
 • Eglwys Abererch - Cofrestr Priodasau 1813-1837
Church, Chapel and Parish Records. History of local places of worship.
 • Penuel Tyddynshon - Two hundred years of worship 1794-1994
 • Ebenezer Y Ffôr - Celebrating the Century 1862-1962 - To follow
 • Abererch Church - Register of Marriages 1797-1812
 • Abererch Church - Register of Marriages 1813-1837


Cyfrifiad/Census

Trawsgrifiadau/Transcriptions.
 • Aberdaron
 • Abererch
 • Bodvean
 • Botwnnog
 • Carnguwch
 • Denio
 • Enlli
 • Llanarmon
Trawsgrifiadau/Transcriptions.
 • Llanaelhaiarn
 • Llanengan
 • Llangybi
 • Llannor
 • Llanystumdwy
 • PistyllCydnawsedd Porwr/Browser Compatibility

DALIER SYLW : Mae'r wefan wedi cael ei phrofi yn Internet Explorer 9. Nid oes gwarant y bydd y tudalennau'n gweithio mewn porwyr eraill. Mae yna broblem yn y modd y mae'n tablau'n cael eu harddangos a'u sortio yn Google Chrome ar hyn o bryd, er nad oes data yn cael ei golli. Ymddiheuraf os yw hyn yn achosi problemau.
PLEASE NOTE : The website has been tested in Internet Explorer 9. There is no guarantee that it will work properly in oether browsers. There is a known bug concerning Google Chrome in that the tables do not load or sort properly, although no data is lost. I apologise for any inconvenience caused.