Cyswllt/Contact

Gallwch gysylltu drwy ebost ar keith @ yffor.com neu ar y ffôn O1766 81O 842/O776 O4O 5698. Byddwn yn falch iawn o dderbyn unrhyw sylwadau sydd ganddoch am y wefan. Os y gwelwch gamgymeriadau yn y cynnwys a fuasech yn cysylltu fel y gallwn eu cywiro. Hefyd, os oes gennych unrhyw gynnwys fyddai'n addas i'r wefan ac yn fodlon ei rannu cysylltwch.

You can get in touch by email on keith @ yffor.com or by telephone O1766 81O 842/O776 O4O 5698. Any observations you have about the site, any comment will be welcome. Please get in touch with details of any errors you come across so that they can be corrected. If you have any information or details which follow the theme of the site and are willing to share them kindly get in touch.


Safleoedd Diddorol/Interesting Links

Carnarvon Traders

Gwefan sy'n adrodd hanes hir a chyfoethog tref Caernarfon ydi Carnarvon Traders. Mae'n helpu Haneswyr Teulu a Lleol gyda'u hymchwil. Nôd Carnarvon Traders yw dod â data achyddol a hanesyddol ar-lein, o fewn cyrraedd pawb. Unrhyw beth a phopeth sy'n ymwneud â hanes masnachu y dref, yn ogystal ag ychydig o bethau eraill sydd, er nad yw yn ymwneud yn uniongyrchol sydd ddigon diddorol i'w gynnwys.

Carnarvon Traders is a website that tells the story of Caernarfon's long and rich history, also helping Family and Local Historians with their research. The aim of Carnarvon Traders is to bring genealogical and historical data online, and available to all. Anything and everything related to the town's trading history, plus a few other things which, while not trade related is interesting enough to include.

Segontium Searchers

Ymchwil Achyddol a Hanes Lleol yn arbenigo o fewn y Sir Gaernarfon (Caernarfon, Caernarfon) ac yn rheolaidd yn gwneud ymchwil yn Archifdy Caernarfon, Gwasanaeth Archifau Conwy yn Llandudno, a Phrifysgol Cymru ym Mangor. Gall gwaith hefyd gael ei wneud yn Archifdy Llangefni (ar gyfer teuluoedd Ynys Môn), Archifdy Rhuthun (ar gyfer teuluoedd Sir Ddinbych), a Dolgellau Archifdy (ar gyfer teuluoedd Sir Feirionnydd).

Yn ychwanegol i Ogledd Cymru gall Segontium Searchers hefyd gynnal ymchwil cyffredinol yng Nghymru a Lloegr - manylion geni, priodi, marw a chofnodion a ffurflenni cyfrifiad yn ogystal â gwaith cyfrifiad Yr Alban 1841-1901.

Genealogical and Local History Research specialising in research within the County of Caernarfon (Carnarvon, Caernarvon) and regularly carry out research at the Caernarfon Record Office, Conwy Archives at Llandudno, and the University of Wales Archive at Bangor. Work can also be undertaken from the Llangefni Record Office (for Anglesey families), Ruthin Record Office (for Denbighshire families), and Dolgellau Record Office (for Merionethshire families).

In addition to North Wales research Segontium Searchers also carry out general research in England and Wales via birth, marriage, and death records and census returns as well as Scottish census returns 1841-1901.

Rhiw.com

Mae Rhiw.com yn wefan arall rhagorol sy'n canolbwyntio ar hanes pentref Rhiw ym Mhen Llŷn. Mae'n cynnwys hanes a lluniau o Rhiw a'r ardaloedd cyfagos yn ogystal â thrawsgrifiadau cyfrifiad plwyfi o fewn Pen Llŷn. Mae yna nifer o eitemau diddorol eraill ar hanes lleol wedi'u cynnwys. Mae gan y safle dros 1500 o dudalennau a mwy na 10,000 o ffotograffau.

Rhiw.com is another excellent local website centering around the village of Rhiw in Pen Llŷn. It includes history and photographs of Rhiw and the surrounding areas as well as census transcriptions of parishes within Pen Llŷn. There are many other interesting items on local history included. The site has in excess of 1500 pages and more than 10,000 photographs. Well worth a visit.

Cimwch.com

Gwefan arall lleol poblogaidd iawn sydd wedi derbyn mwy na 100,000 o ymwelwyr ers Hydref 2003. Os oes gennych gariad at y môr, hanes naturiol a hanes y ffordd Gymreig o fyw draddodiadol Cimwch.com ydi'r wefan i chi.

Another popular local website which has received more than 100,000 visitors since October 2003. If you have a love of sea, natural history and the history of the traditional Welsh way of life Cimwch.com is the website for you.

Cymdeithas Hanes Teuluoedd GWYNEDD Family History Society

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i feithrin diddordeb mewn Hanes Teuluol ag i fod o gymorth i newydd ddyfodiaid. Mae'n cyhoeddi Cylchgrawn fel modd o gyfnewid newyddion a gwybodaeth, ac i ledeunu adnabyddiaeth o ddeunydd achyddol.
Mae'n trawsgrifio records plwyf a ffurflenni cyfrifiad, ac yn recordio arysgrifau coffa, yn arbennig o fynwentydd o dan fygythiad.

The Society was established in 1980 to foster interest in Family History. It publishes a Journal as a means of exchanging news and information, and widen knowledge of genealogical records.
It transcribes parish records and census returns and also records memorial inscriptions, especially from threatened graveyards.

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru / Welsh Place-Name Society

Amcan y gymdeithas yn fras yw :


The general aim of the society is to :Hawlfraint/Copyright

Mae hawlfraint yn bodoli ar y wefan hon a'i chynnwys yn berchen yffor.com - © yffor.com 2012. Cedwir pob hawl. Gwaherddir unrhyw ail ddosbarthu neu atgynhyrchu rhan neu'r cyfan o'r cynnwys mewn unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig. Ni chaniateir heb ganiatad ysgrifenedig - dosbarthu neu fanteisio'n fasnachol ar y cynnwys. Yn ogystal ni chewch drosglwyddo neu ei storio mewn unrhyw wefan arall neu ffurf arall o system electronig.

Byddwch mor garedig a chydnabod yr amser gymerwyd i lunio safle'r gan barchu'r hawlfraint.

This website and its content is copyright of yffor.com - © yffor.com 2012. All rights reserved.
Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited without written consent.
You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Kindly acknowledge the many hours or work taken to produce this site and respect the copyright.


Ymwadiad Atebolrwydd /Liability Disclaimer

Mae'r wybodaeth ar y wefan hon ar gyfer cyfleu gwybodaeth cyffredinol yn unig. Tra byddwn yn ceisio cadw'r wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, ni wneir gynrychiolaeth na gwarant o unrhyw fath, ynglyn â llwyrdeb, cywirdeb na dibynadwyedd y wefan na'r cynnwys gyflwynir. Mae unrhyw ddibyniaeth a wnewch ar eich risg eich hun yn gyfan gwbwl.

The information contained in this website is for general information purposes only. Whilst we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, about the completeness, accuracy or reliability with respect to the website or the information provided. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.