peiriant/engine gan/by freefind advanced

Cyfraniadau/Donations

Er mwyn galluogi'r wefan i ddatblygu ymhellach gofynnir am gyfraniad gan ddefnyddwyr o hyn ymlaen. Mae'r cofrestri plwyf a'r cyfrifiadau o dan glo a byddwch angen enw a chyfrinair i gael mynediad i'r wybodaeth yma. Gallwch wneud hyn drwy gyfrannu swm o £5 y mis. Gellir gwneud hyn drwy glicio ar y botwm 'Donate' is-law. Rydym yn derbyn taliadau unai drwy Paypal neu Gerdyn Banc. Cyn gynted ag y byddwn wedi derbyn cadarnhad o daliad trefnir i anfon y manylion fyddwch ei angen i gael mynediad i'r wefan gyfan. Bydd y taliad yn caniatau mynediad am gyfnod o fis - yn cychwyn ar y diwrnod cyntaf o'r mis yn dilyn eich taliad.


To enable the website to develop further you will be asked to make a donation from now on. The Parish Records and Census transcriptions are locked and you will require a username and password to unlock these records. A donation of £5 per month will allow you full access to the website. Clicking on the 'Donate' button below will take you to the payments section, which can be made either through Paypal or by Bank Card. When confirmation of payment is received your login details will be sent by email. This will allow you access for a period of one month starting on the 1st day of the month following payment.


Gwefan/Website

Croeso i www.yffor.com. Ar y wefan gallwch weld gwybodaeth am unigolion fu'n byw yn yr ardal hen Sir Gaernarfon yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf. Mae'r wybodaeth yma wedi'i gasglu o wahanol ffynnonellau, yn cynnwys trawsgrifiadau cyfrifiad, manylion genedigaethau, bedydd, addysg a marwolaeth. Gallwch weld y math o gynnwys sydd ar y wefan wrth ddarllen y penawdau isod. Cliciwch ar unrhyw linc sy'n rhedeg ar frig y dudalen i weld y gwaith sydd wedi'i gyflawni yn barod.

Mae'r wybodaeth yn cael ei arddangos ar ffurf tablau rhan amlaf. Wrth glicio teitl colofn(au) gellir sortio tabl sydd yn ei gwneud yn hwylus i chwilio a chanfod record arbennig. Dalier sylw nad yw tablau yn arddangos yn gywir drwy porwr Chrome. Gallwch chwilo am unrhyw air neu enw wrth lenwi'r blwch sydd uwchben a chlicio 'Chwilio'. Y bwriad yn y dyfodol ydi chwilio am hanes unigolion a welir yn y tablau, rhywbeth sy'n mynd i gymryd cryn amser i'w gyflawni. Os oes ganddoch chi wybodaeth fyddai'n ffitio amcanion y wefan ac yn fodlon ei rannu byddwn yn falch iawn petaech yn dod i gysylltiad fel y gallwn drafod pethau.

Mae'r wefan wedi tyfu i gynnwys dros 500,000 o records unigol. Mae rhai miloedd o'r rhain yn unigryw i'r wefan hon, felly os oes gennych chi berthnasau yn hanu o'r ardal yma mae na siawns dda y dowch ar eu traws rhywle ar y safle.


Welcome to www.yffor.com. Included on the site is information about individuals living in the old County of Caernarvonshire as far as Bangor over the last two centuries. The details have been collected from different sources including census transcriptions, birth, marriage, baptism and death records and school registers. The information below this section will give you an indication of the work included. Click on a link running across the top of this page to see an index of the work carried out to date.

Details in general are shown in table form. The facility to sort the columns will make it convenient for you to locate particular records. Clicking on a column(s) header will sort that column(s) in ascending/descending order. Please note that the Chrome browser does not present these tables properly although no data is lost. There is a site search box above this section. Enter words or names in this box and click 'Search' to facilitate this option.

The website has grown to include in excess of 500,000 individual records. Thousands of these records are unique to this site, so if your family has roots in this part of Wales there is a very good chance they will appear within the records transcribed.


Ysgolion/Schools

Hanes Ysgolion lleol yn cynnwys cofrestri presenoldeb, hen luniau a.y.
 • Ysgol Plasgwyn - Cofrestr Presenoldeb 1890-1912
 • Ysgol Gynradd Abererch - Cofrestr Presenoldeb 1886-1916
 • Hen Luniau Ysgol Y Ffôr
History of Local Schools with registers of attendance, old photos etc.
 • Plasgwyn School Register of Admissions 1890-1912
 • Abererch Primary School - Register of Admissions 1886-1916
 • Old School Photographs Y Ffôr

Mynwentydd/Cemeteries

Manylion claddedigaethau, arysgrifau cerrig bedd, lluniau a.y.
 • Aberdaron - Cofrestr Claddedigaethau 1893-1941
 • Abererch - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1950
 • Bryncroes - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1884
 • Capel Helyg Llangybi - Manylion Cerrig Beddi
 • Carnguwch - Manylion Cerrig Beddi a Cofrestr Claddu 1813-1974
 • Chwilog - Cofrestr Claddedigaethau 1886-1965
 • Denio - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1963
 • Edern - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1964
 • Glanadda Bangor - Cofrestr Claddedigaethau 1862-1908
 • Llannor - Cofrestr Claddedigaethau 1813-1959
 • Pentreuchaf - Manylion Cerrig Beddi
 • Penuel Tyddyn Shon Rhosfawr - Manylion Cerrig Beddi 1831-1959
Details of burials, grave stone inscriptions, photos etc.
 • Aberdaron Church - Gravestone Details 1893-1941
 • Abererch Church - Burial Register 1813-1950
 • Bryncroes Church - Burial Register 1813-1884
 • Capel Helyg Llangybi - Gravestone Details
 • Carnguwch Church - Gravestone Details and Burial Register 1813-1874
 • Chwilog Cemetery - Burial Register 1886-1965
 • Denio - Burial Register 1813-1964
 • Edern - Burial Register 1813-1867
 • Glanadda Bangor - Burial Register 1862-1908
 • Llannor - Burial Register 1813-1959
 • Pentreuchaf - Gravestone Details
 • Tyddyn Shon Rhosfawr - Gravestone details 1831-1959


Capeli/Chapels

Cofnodion Eglwys, Capel a Phlwyf. Hanes mannau addoli lleol.
 • Penuel Tyddynshon - Dathlu Dau Canmlwyddiant o'r Achos 1794-1994
 • Ebeneser Y Ffôr - Canmlwyddiant y Capel 1862-1962 - I ddilyn
 • Eglwys Abererch - Cofrestr Priodasau 1797-1812
 • Eglwys Abererch - Cofrestr Priodasau 1813-1837
Church, Chapel and Parish Records. History of local places of worship.
 • Penuel Tyddynshon - Two hundred years of worship 1794-1994
 • Ebenezer Y Ffôr - Celebrating the Century 1862-1962 - To follow
 • Abererch Church - Register of Marriages 1797-1812
 • Abererch Church - Register of Marriages 1813-1837


Cyfrifiad/Census

Trawsgrifiadau/Transcriptions.
 • Aberdaron
 • Abererch
 • Bodvean
 • Botwnnog
 • Carnguwch
 • Denio
 • Enlli
 • Llanarmon
Trawsgrifiadau/Transcriptions.
 • Llanaelhaiarn
 • Llanengan
 • Llangybi
 • Llannor
 • Llanystumdwy
 • PistyllCydnawsedd Porwr/Browser Compatibility

DALIER SYLW : Mae'r wefan wedi cael ei phrofi yn Internet Explorer 9. Nid oes gwarant y bydd y tudalennau'n gweithio mewn porwyr eraill. Mae yna broblem yn y modd y mae'n tablau'n cael eu harddangos a'u sortio yn Google Chrome ar hyn o bryd, er nad oes data yn cael ei golli. Ymddiheuraf os yw hyn yn achosi problemau.
PLEASE NOTE : The website has been tested in Internet Explorer 9. There is no guarantee that it will work properly in oether browsers. There is a known bug concerning Google Chrome in that the tables do not load or sort properly, although no data is lost. I apologise for any inconvenience caused.